Máy thu Nhiệt (Receipt 3 inch)

View:

Máy thu Nhiệt (Receipt 3 inch) KP-8251

Mô hình sản phẩm: KP-8251
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 72mm (Tối đa)
Tốc độ in: 260mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB, Serial, Ethernet

Máy thu Nhiệt (Receipt 3 inch) Pd-X326

Model sản phẩm: Pd-X326
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 72mm (Tối đa)
Tốc độ in: 250mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB, Serial

Máy thu Nhiệt (Receipt 3 inch) Pd-S8251

Model sản phẩm: Pd-S8251
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 72mm (Tối đa)
Tốc độ in: 250mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB, Serial, Ethernet

Máy thu Nhiệt (Receipt 3 inch) Pd-S8252

Mô hình sản phẩm: Pd-S8252
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 72mm (Tối đa)
Tốc độ in: 250mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB, Serial, Ethernet