Máy quét để bàn iS900 M2D

Mô hình sản phẩm: iS900 M2D
Loại dữ liệu: 1D / 2D
Chế độ đọc: Laser / Hình ảnh
Giao diện: USB / PS2 / RS-232
Model : iS900 M2D

Mô hình sản phẩm: iS900 M2D
Loại dữ liệu: 1D / 2D
Chế độ đọc: Laser / Hình ảnh
Giao diện: USB / PS2 / RS-232